Preguntes Freqüents sobre la societat Criónica

Quin és la Missió de la Societat Criónica?.

Partim del fet que una organització, com a nostra associació, no és sinó una agrupació estructurada de persones que coordinen els seus esforços per realitzar una missió determinada amb uns recursos limitats.

La Vida i la Salut són dues necessitats i drets bàsics universals per a la nostra espècie. Aquests drets han de garantir-se mitjançant sistemes públics de seguretat i salut. La Societat Criónica és una iniciativa ciutadana independent, de el Tercer Sector Sanitari, per complementar la labor d’interès general dels sectors públic i privat, promovent i defensant els drets a la Vida i la Salut dels pacients i ciutadans en general.

Els primers objectius de la Societat Criónica són educar a la Societat, fomentant el pensament crític, sobre la Criopreservació Humana (CH) i treballar per resoldre les dificultats legals, econòmiques, tècniques, logístiques i científiques relacionades amb la CH.

La CH, també denominada criónica, és un tractament mèdic experimental. La seva finalitat és satisfer unes necessitats d’interès general: viure, i de forma saludable. Per a això, la CH permet detenir l’activitat metabòlica de persones amb malalties en fase terminal, derivades o no de l’envelliment, fins que sigui possible la reversió del procés de CH, la cura de les seves malalties, i l’optimització de la seva salut. És a dir, viure amb una salut excel·lent.

Per dur a terme la Missió de la SC es dissenyen periòdicament plans estratègics, integrats per la Planificació, el Finançament i les Comunicacions.

Què és la Societat Criónica?

És una organització no lucrativa, dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, que es regeix per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, per les altres disposicions reglamentàries que la desenvolupin, i pels seus Estatuts. Té com a àmbit territorial d’actuació principal tot el territori nacional d’Espanya, i es constitueix per temps indefinit.

Les finalitats amb els quals es va constituir la SOCIETAT CRIÓNICA són:

1.-Impulsar, promoure i crear projectes i iniciatives per aconseguir la legalització de l’extensió o la suspensió de la vida preservant, en el cas de les persones, la pròpia identitat, i garantint la recuperació de la seva salut, com a alternativa a la inhumació, la incineració i altres pràctiques regulades pel Decret 2263/1974, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de Policia Sanitària Mortuòria i les legislacions autonòmiques sobre aquesta matèria. El nostre treball es basa en principis com l’honestedat, responsabilitat i l’excel·lència en el treball que realitzem i el servei que oferim.

2.-Prestació de serveis complementaris a través de Grups de Suport, dins del marc legal vigent, i encaminats a aconseguir les metes de l’Associació.

3.-La promoció de la R+D+i, i l’ús de la ciència i la tecnologia per aconseguir, de la mateixa forma que ja es fa amb cèl·lules i teixits, la criopreservació d’òrgans i viabilitzar la criopreservació i reanimació dels pacients “criónics”.

4.-L’activisme “crionicista”, servint com a mitjà de divulgació i consulta per a totes aquelles persones amb inquietuds en temes afins la “criónica”.

5.-El desenvolupament i la implementació ètics, assegurances, transparents i democràtics de ciències, tecnologies i sistemes organizacionals que permetin la consolidació i desenvolupament d’aquesta tècnica per preservar la vida de cada individu, especialment humà, i que així ho decideixi.

6.-La implementació de millores profundes a l’educació de la ciutadania, i iniciatives a favor del pensament crític i en contra de l’adoctrinament ideològic, de tal manera que entengui la “criónica” objectivament. La sensibilització de la ciutadania sobre la importància de la raó, la ciència i la tecnologia, i especialment les relacionades amb el dret a la vida.

7.-Defensar el dret de tota persona a disposar amb llibertat del seu cos i de la seva vida.

8.-Defensar els drets del ciutadà:

8.1.-A la informació clínica.
8.2.-A decidir lliurement entre les opcions clíniques disponibles (consentiment informat).
8.3.-A la intimitat.
8.4.-A negar-se al tractament i al respecte de les decisions adoptades lliure i voluntàriament pel pacient.
8.5.-A l’efectivitat de les conseqüències d’expressar anticipadament la seva voluntat en el testament vital, document d’instruccions prèvies o voluntats anticipades.
8.6.-Al dret al fet que no se li practiqui l’autòpsia en aquells casos en els quals es vulnerin els seus valors i les seves creences.

9.-Defensar la despenalització de l’eutanàsia i el suïcidi mèdicament assistit per a malalts avançats que lliurement desitgen alliberar-se d’un sofriment que viuen com a intolerable.
Per al compliment d’aquestes finalitats es realitzaran les següents activitats:

a) Aquelles conduents a l’atenció de pacients, recerca, promoció i difusió de la “criónica” en tots els aspectes, dins del marc legal vigent, i encaminats a aconseguir les metes de l’Associació, tal com la prestació de serveis d’espera, preparació i trasllat de pacients, així com la realització de programes de recerca, programes educatius, conferències, actes acadèmics, edició de materials gràfics, creació de llocs web, etcètera.

b)Propiciar l’aprovació per la legislació espanyola de tot el que pugui facilitar la consecució de les finalitats d’aquesta Associació, col·laborant amb altres institucions, moviments ciutadans i col·lectius per influir social i políticament, traslladant a les administracions les demandes de la Societat Criónica expressades en l’article 5, i mitjançant la presentació, com a persona jurídica interessada, per mitjà dels qui acreditin ser els seus representants per qualsevol mitjà vàlid en Dret, de tota classe d’escrits, peticions, al·legacions i recursos, ja siguin administratius o judicials, així com la realització de qualssevol tràmits o gestions legalment prevists en procediments i expedients de totes classes que es puguin seguir de qualsevol jurisdicció, ordre jurisdiccional o sector de qualsevol Administració Pública o entitat assimilable al marge del seu grau d’autonomia o persona jurídica privada, qualsevol que sigui la branca del Dret en la qual actuïn o la normativa especial que els fos aplicable o fins i tot encara que actuessin consuetudinàriament sobre la base d’usos i costums admesos per l’Ordenament Jurídic en vigor, incloent davant els Òrgans i Autoritats Internacionals i de la Unió Europea, ja siguin executius,  legislatius o judicials. I acordar la personació i actuació per intervenir per escrit, oralment o en la forma precisa i necessària en tots els tràmits o gestions corresponents als procediments abans esmentats.

c)Promoure l’assessorament i la col·laboració amb les Autoritats Sanitàries i amb les societats científiques i mèdiques, tant a nivell nacional com a internacional.

d)Totes aquelles activitats que permetin, dins de la legalitat vigent, que les persones o els cossos sotmesos a tractament, per al seu trasllat fora d’Espanya, siguin protegits tant legal com biològicament perquè reuneixin les condicions necessàries per a la seva perfecta conservació sempre que es precisi, fins que la ciència sigui capaç de la seva completa recuperació.

i) Impulsar la creació de grups de suport locals i associacions afins a la Societat Criónica.

f)Qualsevol altra activitat que, dins del marc legal vigent, vagi encaminada a aconseguir les metes de l’Associació.

Què No és la Societat Criónica?

No és una organització amb ànim de lucre. És una associació i, com a tal, no persegueix repartir beneficis entre els seus membres. Tots els ingressos es reverteixen en l’Associació.

És una empresa privada?

No. Sense perjudici que l’Associació pugui en un futur, com preveu la Llei, constituir una empresa de serveis com a part de la finalitat de l’associació, i els beneficis de la qual es revertirien sempre en l’associació.

Què és una associació?

És la unió de persones o entitats per a una fi comuna. Les associacions estan destinades de manera permanent a aconseguir els seus objectius comuns.

A l’àrea jurídica, les associacions es caracteritzen per ser agrupacions de persones amb l’objectiu de realitzar una activitat col·lectiva comuna, de forma democràtica pels seus propis integrants, i sense ànim de lucre i independent de qualsevol partit polític, empresa o organització.

Generalment, es requereix per a la seva fundació el següent:

  • Denominació o raó social.
  • Identificació dels associats.
  • Document on consti la redacció dels estatuts socials que contempli l’objectiu de l’associació, les normes internes de funcionament, així com tots els altres dades rellevants de la mateixa.
  • L’existència d’una comptabilitat.
  • Permisos i llicències per començar les operacions.
  • Formalitzar la constitució davant un notari públic, o davant l’autoritat competent.

Què és el Tercer Sector? I el Tercer Sector Sanitari?

El Tercer Sector és el conjunt d’entitats (associacions, fundacions, etc.) que no sent ni públiques, ni tenint ànim de lucre, s’ocupen de realitzar mediant professionals i voluntaris, projectes d’acció social, o defensar interessos de col·lectius de qualsevol tipus (culturals, esportives, de consumidors, d’antics alumnes, sanitàries, etc.)

Les entitats que conformen el Tercer Sector tenen les següents característiques:

-El seu caràcter voluntari i sorgir de la lliure voluntat ciutadana entorn d’uns objectius i finalitats consensuades

-La seva finalitat és millorar el benestar de persones i col·lectius determinats

-Persegueixen un progrés social solidari

-Es financen amb donacions públiques i privades.

Funcions del Tercer sector:

-La mediació social per compensar les fallades del mercat i l’Estat: detectar necessitats socials desateses i pressionar perquè siguin cobertes.

-La sensibilització ciutadana

-La dinamització del teixit social mitjançant una societat civil més activa

-Creació de xarxes de solidaritat (suplir els serveis socials públics ineficients)

Els valors que defensen les Entitats No Lucratives (ENLs) del Tercer Sector tenen a veure amb l’objecte social que defensa cadascuna d’elles: tolerància, llibertat, civisme, amistat, esport, defensa consumidors, la pau, el medi ambient, la sanitat, etc.

El Tercer Sector Sanitari està integrat per aquelles associacions el projecte social de les quals se centra en l’àmbit sanitari.

D'on obté els recursos la Societat Criónica?

Actualment no compta amb cap subvenció, per la qual cosa els recursos econòmics s’obtenen exclusivament de les quotes dels seus associats i de donacions.

En què empra els diners l'associació?

A complir els objectius de l’associació, seguint les directrius votades pels socis en l’Assemblea General Anual.

Al moment actual, els recursos econòmics disponibles s’estan dedicant a construir i reforçar tota l’estructura administrativa, organitzativa i de comunicació que tota associació necessita per iniciar la seva marxa i garantir la seva durada en el temps.

Qui treballa en la Societat Criónica?

Actualment, i fins que els mitjans econòmics ens ho permetin, no hi ha cap persona assalariada. Tota la labor ve realitzada per socis o voluntaris que dediquen part del seu temps lliure a desenvolupar el projecte de l’associació.

Qui pot ser soci?

Poden ser Socis de la Societat Criónica, totes aquelles persones amb capacitat d’obrar que estiguin interessades en la “criónica”, i els organismes públics o privats relacionats amb aquesta temàtica, que compleixin els requisits estipulats per la Comissió d’Admissions.

Qui pot ser col·laborador-voluntari?

Poden ser col·laboradors-voluntaris, aquelles persones que estiguin d’acord amb les finalitats de la S.C. i treballin voluntàriament, prestin assessorament i consell, o ajudin de qualsevol altra forma a aconseguir els objectius de l’Associació. Tindran veu però no vot en les Assemblees.

Quin és la diferència entre soci i col·laborador-voluntari?

Els socis paguen una quota d’inscripció i tenen dret a participar i a decidir votant en les activitats de l’Associació.

El col·laborador voluntari, no soci, no paga una quota, i té dret a participar en les activitats de l’associació i a parlar en les assemblees, però no a votar.

Qui componen el Consell Consultiu? Com es trien als seus membres?

Son expertos en distintas áreas cuyos conocimientos específicos suponen un valor añadido para la Asociación, y que colaboran y asesoran a la misma en sus tareas y objetivos.

Son elegidos y seleccionados por la Junta Directiva y por petición de los socios en Asamblea General Anual.

Qui componen la Junta Directiva? Quines funcions té?

La Junta Directiva és l’òrgan de gestió i de representació de l’Associació. La seva funció principal és executar els acords adoptats per la Junta General, exercint així mateix les funcions que els Estatuts li confereixen.

La Junta Directiva estarà formada, en aquest ordre, per un President, un Secretari i un Tresorer. Així mateix, també podrà haver-hi un Vicepresident Primer i un Vicepresident Segon, i Vocals.

Correspon a la Junta Directiva les següents funcions:

1.    Ostentar la representació, l’adreça i la gestió econòmica i administrativa de l’Associació, tant a Espanya com a l’estranger, així com organitzar totes les activitats socials de l’Associació.
2.    Crear Grups de Suport i Grups de Treball que consideri necessaris, i nomenar a les persones que hagin de dirigir-los.
3.    Modificar el nombre de Grups de Suport i Grups de Treball que componen l’associació.
4.    Executar els acords de l’Assemblea General.
5.    Formular l’inventari, balanç i memòria anual que hagin de ser sotmeses a l’aprovació de l’Assemblea General Ordinària.
6.    Redactar o reformar els Reglaments Interns amb els quals es doti a l’entitat, sent necessària la seva posterior ratificació en Assemblea General.
7.    Convocar les Assemblees Generals.
8.    Acordar l’admissió de nous Socis i proposar l’expulsió d’aquells que incorrin en les condicions assenyalades en el Art 13.
9.    Nomenar als Socis Honoraris, a proposta dels diferents òrgans de l’Associació.
10. Instruir en els diferents càrrecs a la Junta Directiva que hagi estat triada pels coordinadors fins al començament de l’exercici següent.
11. Proposar les quotes ordinàries o extraordinàries que hagin d’abonar els Associats, sent necessària la seva aprovació en Assemblea General.
12. Acordar la presentació, com a persona jurídica interessada, per mitjà dels qui acreditin ser els seus representants per qualsevol mitjà vàlid en Dret, de tota classe d’escrits, peticions, al·legacions i recursos, ja siguin administratius o judicials, així com la realització de qualssevol tràmits o gestions legalment prevists en procediments i expedients de totes classes que es puguin seguir de qualsevol jurisdicció, ordre jurisdiccional o sector de qualsevol Administració Pública o entitat assimilable al marge del seu grau d’autonomia o persona jurídica privada, qualsevol que sigui la branca del Dret en la qual actuïn o la normativa especial que els fos aplicable o fins i tot encara que actuessin consuetudinàriament sobre la base d’usos i costums admesos per l’Ordenament Jurídic en vigor, incloent davant els Òrgans i Autoritats Internacionals i de la Unió Europea, ja siguin executius, legislatius o judicials. I acordar la personación i actuació per intervenir per escrit, oralment o en la forma precisa i necessària en tots els tràmits o gestions corresponents als procediments abans esmentats.
13. Amb caràcter general, tots els actes propis de les finalitats de l’Associació que no requereixin, segons els seus Estatuts, autorització expressa de l’Assemblea General.

La Societat Criónica disposa de seu social o de número de telèfon corporatiu de contacte?

No en l’actualitat, però és un punt important en el pla de desenvolupament de l’Associació, que es durà a terme tan aviat com els mitjans econòmics ens ho permetin.

Quin és l'estructura formal de la Societat Criónica?

organigrama sociedad crionica CAT

Quin sistema de gestió utilitza la Societat Criónica?

Gestió directa, basada en projectes i els criteris de gestió de qualitat de les organitzacions sanitàries. Estem desenvolupant els els procediments (Manual de Procediments) aplicant la metodologia del Project Manager Institute (PMI), i estàndards de gestió UNEIX EN ISO 9001, JCAHO (Eina molt precisa per avaluar la qualitat de l’assistència sanitària) o EFQM, ISO 13485:2016 (Sistema de gestió de la qualitat aplicable per a dispositius mèdics) i ISO 14971:2007, així com les pautes del PM H2020.

És legal la criopreservació de pacients a Espanya?

No és legal ni il·legal, ja que no existeix cap legislació al respecte, per la qual cosa podríem dir que està en una situació de “alegalitat”.

Existeix algun centre de criopreservació humana funcionant a Espanya?

Actualment NO tenim constància.

Existeix algun servei o centre d'espera, estabilització i transport operant a Espanya?

Actualment només existeix una empresa privada nord-americana que ofereix els seus serveis SST(Standby, Stabilization and Transport), Espera, Estabilització i Transport (EET) a qualsevol país del món, incloent Espanya.

En quins països existeixen Centres de Criopreservació humana?

A Estats Units, Rússia i Xina.

La Societat Criónica té algun número de telèfon per a casos d'emergència?

Actualment no, però és un dels projectes bàsics que es durà a terme tan aviat com comptem amb un grup suficient de voluntaris entrenats.

La Societat Criónica desenvolupa projectes de R+D+I?

Sí. El nostre primer projecte consisteix i el desenvolupament d’un sistema d’alerta primerenca per monitorizar als pacients criónics.

Com gestionen els projectes propis?

Aplicant la metodologia del PMI. Es creen equips per a cada projecte, dirigits per un ProjectManager.

L'associació pertany o simpatitza amb algun partit o moviment polític, o amb algun moviment religiós?

No. L’Associació és apolítica i aconfessional. L’Associació, de caràcter racional i laic, impulsa el desenvolupament de la “criónica”, la ciència, la tecnologia, el pensament crític i l’educació científica. L’Associació reconeix el principi d’igualtat entre tots els Socis, sense que pugui haver-hi discriminació alguna per raó de raça, religió, sexe, ideologia política, nivell socioeconòmic, nacionalitat, llengua, discapacitat, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Canvia d’idioma

Subscrigui’s al nostre butlletí de novetats

Social

icono_facebook icono_instagram

Vol fer una donació puntual?

Si ho desitja pot fer una donació per ajudar a mantenir la Societat Criónica.

Fer una donació!

Vull associar-me

Vols associar-te? Segueix l’enllaç del botó d’a baix i accediràs al formulari de sol·licitud, quan ho rebem ens engeguem immediatament

Vull ser voluntari.

Mentre aprens tot el que publiquem sobre criónica pots ajudar-nos en l’estructura de l’associació i la seva comunicació. Ens acompanyes i ajudes?

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies

Pin It on Pinterest

Share This